Aktualności Kultura

Zdjęcie Artykułu

Społeczni Opiekunowie Zabytków Powiatu Lubelskiego

22-10-2014

Społeczni opiekunowie zabytków podejmują działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę na temat zabytków. Współdziałają także z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz ze starostą w sprawach ochrony zabytków i opieki nad tymi zabytkami. Społeczny opiekun zabytków jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 
 
Zgodnie z art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) społecznym opiekunem zabytków może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiada wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Zadania społecznego opiekuna zabytków może wykonywać również osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 
Uzyskanie uprawnień Społecznego Opiekuna Zabytków
 
 
Wymagane dokumenty:
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

  • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

  • dokument potwierdzający posiadanie wiedzy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

  • osoby fizyczne po otrzymaniu zawiadomienia o wpisaniu na listę społecznych opiekunów zabytków, zobowiązane są do dostarczenia fotografii w celu wydania im legitymacji społecznego opiekuna zabytków.

Sposób załatwienia sprawy

1. Kandydat na Społecznego Opiekuna Zabytków zgłasza Lubelskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wolę pełnienia funkcji Społecznego Opiekuna Zabytków.
2. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków wnioskuje do Starosty Lubelskiego o ustanowienie Społecznego Opiekuna Zabytków.
3. Starosta Lubelski w drodze decyzji ustanawia osobę fizyczną lub prawną bądź inną jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej społecznym opiekunem zabytków oraz zawiadamia o ustanowieniu społecznego opiekuna zabytków Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a także kandydata. Następnie wydaje:
  • osobie fizycznej – legitymację społecznego opiekuna zabytków;

  • osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – zaświadczenie o nadaniu uprawnień społecznego opiekuna zabytków.

 
Wzór legitymacji i zaświadczenia zostały określone Zarządzeniem nr 102/2014 Starosty Lubelskiego z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru listy społecznych opiekunów zabytków Powiatu Lubelskiego, wzoru legitymacji oraz wzoru zaświadczenia, wydanych społecznym opiekunom zabytków.
 
 

LISTA SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW ZABYTKÓW POWIATU LUBELSKIEGO

 

 

Powrót