Regulamin Dożynek 2020

REGULAMIN

„DOŻYNEK WOJEWÓDZKICH 2020” ORGANIZOWANYCH W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2 W POLSCE

 

§ 1. 1. Regulamin „Dożynek Wojewódzkich 2020”, zwany dalej „Regulaminem”, został wydany w związku z organizacją w dniu 30 sierpnia 2020 r. „Dożynek Wojewódzkich 2020” zwanych dalej „Ceremonią”, na stadionie miejskim znajdującym się na terenie obiektu sportowego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach.

2. Organizatorami Ceremonii są samorządy i instytucje włączające się w jej organizację zgodnie z zawartym Porozumieniem w sprawie organizacji „Dożynek Wojewódzkich  2020” tj.:

1) Województwo Lubelskie;

2) Powiat Lubelski;

3) Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie;

4) Gmina Bełżyce.

3. Regulamin określa warunki i zasady zachowania się osób obecnych na Ceremonii.

4. Wejście i przebywanie osób na terenie Ceremonii oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu. Osoby znajdujące się na terenie Ceremonii są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Ceremonii.

  1. Ceremonia ma charakter Mszy Świętej uroczyście odprawianej z okazji Dożynek.
  2. Ceremonia, której dotyczy Regulamin nie ma charakteru imprezy masowej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. 2171, z późn. zm.).
  3. Wstęp na teren Ceremonii mają jedynie osoby zaproszone.
  4. Na teren Ceremonii może wejść oraz przebywać na nim wyłącznie osoba, która:

1)  nie znajduje się pod wpływem działania alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie;

2)  nie narusza przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu;

3)  stosuje się do zarządzeń i poleceń organizatorów Ceremonii, pracowników służby informacyjnej i porządkowej, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do ich poleceń.

§ 3. 1. Zabrania się wnoszenia na teren Ceremonii i posiadania:

1)  broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych;

2)  napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie;

3)  pojemników do rozpylania gazu, substancji palnych, żrących lub farbujących;

4)  wyrobów pirotechnicznych bez zezwolenia organizatorów.

  1. Zabrania się:

1)  wywoływania zajść przy użyciu siły fizycznej;

2)  niszczenia urządzeń, instalacji technicznych, tablic informacyjnych, pojemników  zawierających odpady itp. oraz zaśmiecania i zanieczyszczania terenu;


3)  rzucania przedmiotami;

4)  załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;

5)  rozniecania i podsycania ognia;

6)  zaśmiecania terenu.

  1. Zabrania się, bez pisemnej zgody organizatorów: wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia na teren Ceremonii zwierząt.
  2. Zabrania się wstępu na miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności sceny, zaplecza sceny i stanowiska akustyka.

§ 4. Transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie Ceremonii mogą odbywać się wyłącznie za zgodą organizatorów.

§ 5. Udział uczestników w Ceremonii jest dopuszczalny pod warunkiem:

1)    posiadania oraz używania maseczki zakrywającej usta i nos przez uczestników podczas poruszania się na terenie Ceremonii;

2)    zachowania odpowiedniego dystansu: min. 1,5 metra od innego uczestnika Ceremonii;

3)    braku objawów choroby: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności itp.;

4)    nie przebywania na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;

5)    wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej do dedykowanych pojemników;

6)    przejścia rejestracji przed wejściem na teren Ceremonii;

7)    zdezynfekowania dłoni przy wejściu na teren Ceremonii;

8)    poddania się pomiarowi temperatury ciała;

9)    złożenia ankiety będącej załącznikiem do niniejszego Regulaminu;

10) korzystania z udostępnionych na terenie Ceremonii płynów do dezynfekcji rąk.

§ 6. Uczestnik Ceremonii ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywają się uroczystości w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatorów.

§ 7. Służba medyczna zlokalizowana będzie na terenie Ceremonii w wyznaczonym i oznakowanym miejscu. Zadaniem służby jest udzielanie pomocy medycznej osobom potrzebującym, a w razie konieczności wydanie stosownych dyspozycji w celu przetransportowania osób wymagających pomocy szpitalnej.

§ 8. 1. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

1)  kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Ceremonii zobowiązany jest:

-  powiadomić osoby obecne na terenie Ceremonii - pełniące obowiązki w zakresie zabezpieczenia pod względem porządkowym i bezpieczeństwa lub powiadomić pracowników, którzy noszą w widocznym miejscu identyfikatory z napisem „organizator",

-  powiadomić uczestników Ceremonii znajdujących się w bezpośrednim zagrożeniu i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia;

2)  organizatorzy zobowiązani są bezzwłocznie powiadomić odpowiednie służby ratownicze i równocześnie rozpocząć akcję ratowniczo - gaśniczą lub ewakuację;

3)  do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i porządek na terenie Ceremonii;

4)  każdy przystępujący do akcji ratowniczo - gaśniczej powinien pamiętać, że:

a)    w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego,

b)    należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego pożarem,

c)    nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, do tego celu służą odpowiednie gaśnice znajdujące się na terenie obiektu sportowego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach,

d)    w miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne.

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

§ 9. 1. Przebieg Ceremonii będzie utrwalany przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

2. Osoby uczestniczące w Ceremonii, o których mowa w Regulaminie wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie ich wizerunku i/lub głosu (w formie zdjęcia i/lub nagrań wideo), a także rozpowszechnianie wizerunku i głosu w mediach (prasa, radio, telewizja, strona internetowa).

§ 10. Regulamin jest dostępny do wglądu:

1)  na stronach internetowych www.powiat.lublin.pl oraz www.wok.lublin.pl;

2)  na tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie Ceremonii;

3)  w siedzibie organizatorów.

§ 11. Osoby uczestniczące w Ceremonii, o których mowa w niniejszym Regulaminie, zobowiązane są do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych dostępnych na stronie internetowej http://www.powiat.lublin.pl oraz www.wok.lublin.pl.

 

Dożynki Wojewódzkie 2019
 

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA