Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności 

 

Wstęp deklaracji

Starostwo Powiatowe w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dotyczy strony http://archiwum.powiat.lublin.pl//

 

Data publikacji i aktualizacji: 

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-11-28

Status pod względem zgodności

Strona główna Starostwa Powiatowego w Lublinie jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

  • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.
  • Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów. Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
  • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

 

Ułatwienia na stronie

Strona Starostwa Powiatowego w Lublinie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast;
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
  • mapa strony

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-02-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Starostwo Powiatowe w Lublinie
e-mail: starostwo@powiat.lublin.pl
Telefon:  81 528 66 03

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Brak.