Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania IGM.6821.46.2014.MP

03-07-2014

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w sprawie zobowiązania właściciela do udostępnienia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 561

 

(obr.8-Borzechów Kolonia, ark.1) położonej w miejscowości Borzechów Kolonia gm. Borzechów, celu wykonania czynności związanych z remontem napowietrznej linii energetycznej nN, polegającym na wymianie istniejących przewodów typu Al. Na przewód AsXSn, Starostwo Powiatowe w Lublinie zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie.

 

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Lublinie informuje, iż zebrana dokumentacja w przedmiotowej sprawie udostępniona jest do wglądu od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 9 – pokój 101A.

Po upływie w/w terminu niniejsza sprawa zostanie załatwiona poprzez wydanie decyzji kończącej postępowanie przed Starostą Lubelskim.

 

Powrót