Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Powiatu w Lublinie

18-11-2013

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 20 listopada 2013 r. Godzina 13:00

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lubelskiego w roku szkolnym 2012/2013.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, wprowadzonego uchwałą Rady Powiatu w Lublinie Nr XLVI/581/06 z dnia 30 czerwca 2006r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń usytuowanych w budynku Szpitala Powiatowego im. Dr W. Oczki w Bełżycach przy ul. Lubelskiej 90.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Domowi Pomocy Społecznej w Matczynie na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej pomieszczenia o pow. 12,5 m2 znajdującego się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Matczynie posadowionym na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 318/3 o pow. 8,2836 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Matczyn jednostka ewidencyjna Bełżyce, będącej własnością Powiatu Lubelskiego, w celu prowadzenia gabinetu zapewniającego opiekę zdrowotną - świadczenia pielęgniarskie na rzecz Pani Wioletty Tołwińskiej Sala - na okres 4 lat.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2014 rok”.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2013.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Sprawy bieżące.
 19. Zamknięcie sesji.
 
Powrót