Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach

15-10-2014

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego

 
 
do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok.
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
  1. nazwa i adres,

  2. dane rejestrowe,

  3. osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,

  4. imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 
 
Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
 
1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b.dziuba@powiat.lublin.pl,
2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury, p.217.
 
Uwagi i opinie można przesyłać od dnia 15 października 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.
 
Dokumenty do pobrania:

 
Powrót