Aktualności

Zdjęcie Artykułu

ZARZĄD POWIATU W LUBLINIE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach

27-07-2016

ZARZĄD POWIATU W LUBLINIE
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach, Piotrowice 183, 23 – 107 Strzyżewice
  
 
I. Do konkursu może przystąpić:
1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany,  który spełnia łącznie następujące wymagania:
a) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie  wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184., poz. 1436 z późn. zm.);
b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
 lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
d) w okresie ostatnich pięciu lat pracy uzyskał co najmniej dobrą ocenę  pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
f) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której  mowa w art. 140 ust. 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
g) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
h) nie  toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
i) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (Dz. U. z 2013r., poz. 168 z późn. zm.).
2.Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony
z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r.
o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015r., poz. 1881), który spełnia wymagania określone w pkt. 1 lit. a – c oraz e - i .
3. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
b) ukończyła studia magisterskie:
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy
 na stanowisku kierowniczym;
d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
e) spełnia wymagania określone w pkt 1 lit. b, e, g oraz i.
 
 
II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
-  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania
albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
 z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
( Dz. U. z 2013r., poz. 168 z późn. zm.).
10) oświadczenie, o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy
 z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013r., poz. 1388
 z późn. zm.)
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
13) oświadczenie , że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191 z późn. zm.) lub
w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
15.Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016r., poz. 922)
 w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
 
III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa
w Piotrowicach” w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20 - 074 Lublin (parter) w terminie do dnia 10 sierpnia 2016r. do godz. 1530.
 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, pisemnie lub telefonicznie.
 
Powrót