Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na konsultacje ws. określenia rozkładu godzin pracy aptek

29-10-2019

Na podstawie uchwały Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

 

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

1) nazwa i adres,

2) dane rejestrowe,

3) osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,

4) imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

m.toporowska@powiat.lublin.pl,

2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych, p.203.

 

Uwagi i opinie można przesyłać od dnia 29.10.2019 r. do dnia 12.11.2019 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego wraz z uzasadnieniem i załącznikami do uchwały [pdf, 139 KB]

Uzasadnienie [pdf, 97 KB]

Załącznik Nr 1 stanowiący wykaz wszystkich aptek funkcjonujących na terenie powiatu lubelskiego

Załącznik Nr 2 stanowiący wykaz dyżurów aptek na ternie gminy Bychawa

Załącznik Nr 3 stanowiący wykaz dyżurów aptek na terenie gminy Bełżyce

 

Powrót