Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

30-12-2014

Zarząd Powiatu w Lublinie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2015 roku.

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublinie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji  jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
3.Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę.
4. Zgłoszenia, na załączonym formularzu, należy nadsyłać w terminie do dnia 7 stycznia  2015 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Lublinie, Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin.
 
Wymagania stawiane kandydatom:
 
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
4. mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów.
 
Zadania komisji konkursowej:
1. Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego. 
2. Przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami.
3. Sporządzenie protokołu z pracy Komisji.
 
Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej
 
1. Zarząd po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń przygotowuje listę kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert. 
2. Komisję konkursową powołuje Zarząd Powiatu w Lublinie w formie uchwały.
 
 
Powrót