Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

18-11-2016

Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) działające na terenie powiatu lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie przy współpracy Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

 Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

1)    nazwa i adres,

2)    dane rejestrowe,

3)    osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,

4)    imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr@powiat.lublin.pl

2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Spokojna 9, pokój 1.

 Uwagi i opinie można przesyłać do dnia 19 grudnia 2016r.

 Dokumenty do pobrania:

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie.

Projekt statusu powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Matczynie

Powrót