Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie do udziału w komisji

04-12-2012

Zarząd Powiatu w Lublinie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublinie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji  jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3.Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę.

4. Zgłoszenia, na załączonym formularzu, należy nadsyłać w terminie do dnia 21 grudnia 2012 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Lublinie, Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin.
 
Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1)  są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
4) mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów.
 
Zadania komisji konkursowej:
1. Ocena ofert pod względem formalnym.
2. Ocena ofert pod względem merytorycznym – z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego oraz zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy.
3. Przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami.
4. Sporządzenie protokołu z pracy Komisji.
 
Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej
1. Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury wskaże osoby do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach w konkretnych terminach.
2. Komisję konkursową powołuje Zarząd Powiatu w Lublinie w formie uchwały.
 
 
Opracował: Barbara Dziuba, Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury
Powrót