Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

04-11-2015

Zarząd Powiatu w Lublinie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

1.Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublinie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji  jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3.Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych, nie będą brane pod uwagę.

4. Zgłoszenia, na załączonym formularzu, należy nadsyłać w terminie do dnia 16 listopada 2015 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Lublinie, Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)      nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

3)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

4)      mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów.

 

Zadania komisji konkursowej:

  1. 1. Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego.
  2. 2. Przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami.
  3. 3. Sporządzenie protokołu z  pracy komisji.

 

Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

1. Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych wskaże osoby do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach w konkretnych terminach.

2. Komisję konkursową powołuje Zarząd Powiatu w Lublinie w formie uchwały.

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Zarząd Powiatu w Lublinie w 2015 r.

 

Powrót