Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie do konsultacji ws. projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany Statutu Powiatu Lubelskiego

14-09-2018

Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany Statutu Powiatu Lubelskiego.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

1)      nazwa i adres,

2)      dane rejestrowe,

3)      osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,

4)      imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

1)   zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zarzad@powiat.lublin.pl,

2)   zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Organizacyjnym,

      Biuro Rady i Zarządu Powiatu (p.100A).

 

Uwagi i opinie można przesyłać do dnia 28 września 2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Projekt uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany Statutu Powiatu Lubelskiego.

 

Powrót