Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie do konsultacji społecznych

12-02-2016

Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

1)      nazwa i adres,

2)      dane rejestrowe,

3)      osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,

4)      imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eks@powiat.lublin.pl,

2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Uwagi i opinie można przesyłać do dnia 26 lutego 2016 r.    

Dokumenty do pobrania:

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim

 

 

Powrót