Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie do Komisji

29-11-2013

Zarząd Powiatu w Lublinie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2014 roku .

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublinie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 3. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę.
 4. Zgłoszenia, na załączonym formularzu, należy nadsyłać w terminie do dnia 13 grudnia 2013 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Lublinie, Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin.

 Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
 4. mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów.

 Zadania komisji konkursowej:

 1. Ocena ofert pod względem formalnym.
 2. Ocena ofert pod względem merytorycznym – z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego oraz zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy.
 3. Przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami.
 4. Sporządzenie protokołu z pracy Komisji.

 Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej

 1. Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury wskaże osoby do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach w konkretnych terminach.
 2. Komisję konkursową powołuje Zarząd Powiatu w Lublinie w formie uchwały.

 Zgłoszenie kandydata do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego  z zakresu kultury i sportu w 2014 roku

Powrót