Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenia do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu

19-10-2016

Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

1)      nazwa i adres,

2)      dane rejestrowe,

3)      osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,

4)      imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.toporowska@powiat.lublin.pl,

2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Edukacji,  Kultury i Spraw Społecznych, p.217.

Uwagi i opinie można przesyłać do dnia 2 listopada 2016r.  

Dokumenty do pobrania:

Załacznik 1. Uchwała Rady Powiatu 

Załącznik 2. Wykaz aptek

Powrót