Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zapraszamy na XXV sesjię Rady Powiatu w Lublinie

20-11-2012

Porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 21 listopada 2012 r. Sesja rozpocznie sie o godzinie 1300 

 1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.      Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

4.      Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.         Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lubelskiego w roku szkolnym 2011/2012.

7.         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

8.         Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Trwałemu zarządcy Zespołowi Szkół Technicznych  im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części pomieszczeń garażowych o pow. 120 m2położonych w Bełżycach przy ul. Przemysłowej 44, stanowiących własność Powiatu Lubelskiego z Samodzielnym  Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  Nr 1 w Bełżycach na okres do 3 lat.

9.         Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Trwałemu zarządcy Zespołowi Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części pomieszczeń magazynowych o pow. 243 m2 położonych w Bełżycach  przy ul. Przemysłowej 44, stanowiących własność Powiatu Lubelskiego z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym „BODEX” Bogusław Matyjasik  na okres do 3 lat .

10.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Powiatu Lubelskiego.

11.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2013 rok”.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2012.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

15.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16.      Wnioski i oświadczenia radnych.

17.      Sprawy bieżące.

18.      Zamknięcie sesji.  

Powrót