Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zapraszamy do konsultacji

02-11-2017

Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817, 1948 i z 2017 r. poz. 573, 60) działające na terenie Powiatu Lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.
Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
1)      nazwa i adres,
2)      dane rejestrowe,
3)      osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,
4)      imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.toporowska@powiat.lublin.pl,
2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych, p.220.
 
Uwagi i opinie można przesyłać do dnia 17 listopada 2017 r.    
 
Dokumenty do pobrania:
Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego
Uzasadnienie do uchwały
Załącznik do uchwały stanowiącym wykaz aptek funkcjonujących na terenie powiatu lubelskiego.
Powrót