Aktualności

Zdjęcie Artykułu

XVII sesja Rady Powiatu

20-02-2012

Na najbliższej sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 22 lutego /środa/ o godz. 13:00 radni debatować będą nad rozwiązaniami dotyczącymi w szczególności naszych szkół i sytuacji oświaty na terenie Powiatu Lubelskiego.

Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 22 lutego 2012 r.

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego dla młodzieży oraz Technikum Uzupełniającego dla młodzieży wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie.   

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla młodzieży oraz Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego dla dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie i reorganizacji Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach i reorganizacji Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Zawodowej nr 2 dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach.   

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczanie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Lubelski.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.

17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2012.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

20. Podjęcie uchwały w sprawieprzyjęcia sprawozdania Starosty Lubelskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 r.

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

22. Wnioski i oświadczenia radnych.

23. Sprawy bieżące.

24. Zamknięcie sesji.

Powrót