Aktualności

Zdjęcie Artykułu

XVII sesja Rady Powiatu w Lublinie za nami

21-01-2016

W środę 20 stycznia Rada Powiatu w Lublinie podjęła decyzję w sprawie reorganizacji placówek oświatowych w Bełżycach, Niedrzwicy Dużej i Pszczelej Woli.

Trzy uchwały dotyczyły zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2, Technikum nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach.  Podobne szkoły działają w ramach Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, więc aby nie dublować form kształcenia, podjęta została uchwała o ich połączeniu. Połączenie obydwu placówek pozwoli maksymalnie wykorzystać wiedzę i doświadczenie nauczycieli oraz zapewnić odpowiedni poziom kształcenia, a jednocześnie zracjonalizować koszty i usprawnić zarządzanie nimi. Rada Powiatu w Lublinie zgodziła się również na powierzenie Gminie Niedrzwica Duża prowadzenia miejscowego zespołu szkół. Podobną uchwałę przyjęła już rada gminy, a szczegółowe rozwiązania zostaną zapisane w stosownym porozumieniu między obydwoma samorządami. Była propozycja, by ze względu na malejące zainteresowanie nauką w tej placówce powoli ją wygaszać, ale skoro gmina chce ją przejąć samorząd powiatowy przystał na ten pomysł. Uchwały dotyczące Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli dostosowują jego strukturę do już istniejących kierunków kształcenia. Podczas środowych obrad radni odpowiedzieli także na skargę wojewody lubelskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie połączenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi nr 7 w Lublinie, w Bełżycach i w Bychawie. Rada Powiatu w Lublinie przyjęła uchwałę w sprawie połączenia tych placówek w czerwcu ubiegłego roku i w ustawowym terminie wojewoda jej nie unieważnił. Dlatego procedura była kontynuowana, a nowe Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej rozpoczęło działalność 1 stycznia 2016 roku. W grudniu wojewoda wniósł skargę do WSA, na którą rada powiatu musiała odpowiedzieć. W przyjętej teraz uchwale rada podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko i uznała, że sprawę powinien rozstrzygnąć sąd. 

Powrót