Aktualności

Zdjęcie Artykułu

XIX sesja Rady Powiatu

23-04-2012

W związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie zwołuje XIX sesję Rady, która odbędzie się dnia 25 kwietnia 2012 r. o godz. 1300 (środa) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9.

Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu w Lublinie

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie „Sprawozdania z pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie za rok 2011”.
 7. Przedstawienie „Sprawozdania  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie z działalności za rok 2011”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawiezmiany Strategii rozwoju Powiatu Lubelskiego na lata 2007-2015 przyjętej uchwałą Nr XIX/155/08 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 27 marca 2008 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawiewspólnej realizacji projektu „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Powiatu Lubelskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011  Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2012.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie sesji.
Powrót