Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Wysoka lokata Powiatu Lubelskiego

18-10-2012

W rankingu prestiżowego tygodnika samorządowego "Wspólnota" dotyczącego wydatków na infrastrukturę techniczną powiatów Powiat Lubelski zajął wysokie szóste miejsce.

Jakimi kryteriami kierowała się "Wspólnota"? "W zaprezentowanym już po raz piąty rankingu zajmujemy się nie wszystkimi inwestycjami, a tymi, które wiążą się z rozwojem infrastruktury technicznej. Nie sugerujemy, że są one ważniejsze na przykład od oświatowych czy dotyczących kultury. Ale warto im się przyglądnąć, bo są najbardziej bezpośrednio powiązane z warunkami stwarzanymi dla rozwoju gospodarczego" - pisze Piotr Swianiewicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Rozwoju Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych.


Przy pracach nad rankingiem brano więc pod uwagę: remonty i budowę dróg administrowanych przez samorządy, tabor komunikacji miejskiej, inwestycje w sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oświetlenie ulic oraz gospodarkę mieszkaniową. Wysokie miejsce w rankingu Powiat lubelski zawdzięcza przede wszystkim dużym inwestycjom drogowym takim jak np. „Megaprojekt” drogowy - Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich, gdzie łączne nakłady na realizacje w Powiecie Lubelskim wyniosły ponad 23 miliony złotych.

Istotną rolę odegrał także remont dróg powiatowych, które często prowadzone są przy wsparciu samorządów Gminnych z terenu Powiatu, jak również sukcesywne remonty w szkołach i placówkach zdrowia, takich jak takie jak termomodernizacja DPS w Matczynie  czy nowa sala gimnastyczna w Niemcach.
Systematyczny awans Powiatu Lubelskiego w rankingu świadczy o prorozwojowym nastawieniu władz powiatu. Nastawieniu, dzięki któremu wzrasta atrakcyjność terenu powiatu w oczach inwestorów i poprawie ulegają warunki do życia dla mieszkańców. Dzięki takiej polityce samorządu powiatu lubelskiego stopniowo niwelowane są zaległości infrastrukturalne, co jest zjawiskiem jak najbardziej wskazanym i pożądanym.

Tegoroczny ranking skonstruowany jest nieco inaczej niż w poprzednich latach. Do tej pory opierano się na sprawozdaniach z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, analizując wielkość wydatków finansowanych z funduszy unijnych poniesionych w danym roku (w ubiegłorocznym rankingu brano pod uwagę łączne dane z kilku lat). Tym razem źródłem danych była baza wszystkich projektów, które dostały dofinansowanie ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2007–2013 (pod uwagę wzięto zarówno projekty już zakończone, jak i będące w trakcie realizacji, według stanu na kwiecień 2011 roku).

Powrót