Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Walne Zebranie Członków LGD Kraina wokół Lublina

21-12-2015

W piątek 18 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina".

Do głównych punktów spotkania bez wątpienia należała dyskusja na temat projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD "Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020. Nasza Lokalna Grupa Działania, która wykazuje dużą aktywność w pracy na rzecz rozwoju lokalnej społeczności i regionu, ma duże szanse na pozyskanie w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 16 milionów złotych. Tę kwotę LGD zamierza przeznaczyć przede wszystkim na:

  • wsparcie dla nowo powstałych przedsiębiorstw (tzw. Start -up 'ów)

  • wsparcie dla przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

  • rozwój lokalny w oparciu o lokalne produkty

  • wsparcie liderów i animatorów organizacji społecznych

  • wsparcie projektów partnerskich realizowanych w obszarze integracji społeczno-kulturalnej

  • poprawę i rozwój infrastruktury służącej aktywności społeczno kulturalnej

  • ponadlokalne projekty sieciowe w obszarze integracji społecznej i kulturalnej

  • rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej

  • popularyzację walorów rekreacyjnych, historycznych, kulturowych, przyrodniczych oraz produktów regionalnych i tradycyjnych

W większości powyższych zagadnień premiowane będą zadania mające wpływ na ochronę środowiska, przeciwdziałaniu zmianom klimatu i charakteryzujące się innowacyjnością

Oprócz konsultacji dotyczących Strategii na Walnym Zebraniu wybrana została Rada LGD KwL, wśród której znaleźli się przedstawiciele mieszkańców powiatu lubelskiego, reprezentujący sektor społeczny, gospodarczy i publiczny. W jej skład weszli: Jan Andrzej Dąbrowski, Teodora Zaręba, Mirosław Żydek, Jacek Smagała, Elżbieta Lotko, Marcin Dobek, Magdalena Sałek, Krzysztof Gałat, Michał Wylaź, Beata Woroszyło, Marian Pietraś, Małgorzata Gałka, Ulesława Lubek, Daria Studzian, Ewa Rębecka. Przewodniczącym Rady został Jan Andrzej Dąbrowski Wójt Gminy Strzyżewice, wiceprzewodniczącym zaś Mirosław Żydek Wójt Gminy Konopnica.

Powrót