Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Uroczyste przekazanie do użytkowania nowo zakupionych dwóch ambulansów

18-02-2020

14 lutego br. odbyło się uroczyste przekazanie do użytkowania nowo zakupionych dwóch ambulansów typu ,,P” i ,,S” przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach z przeznaczeniem dla tutejszych Zespołów Ratownictwa Medycznego, wykonujących zadania z zakresu ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

W uroczystości udział wzięli: Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Agnieszka Kowalska - Głowiak – Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – reprezentująca Wojewodę Lubelskiego Lecha Sprawkę, Zdzisław Antoń - Starosta Lubelski, Andrzej Chrząstowski - Wicestarosta Lubelski, Beata Niemczyk - Dyrektor Wydziału Finansów i Cyfryzacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Magdalena Toporowska– Lebiocka – Przedstawiciel Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Lublinie, Dorota Klimek - Kierownik Biura Rady i Zarządu Powiatu Lubelskiego, Maria Studzińska – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Lublinie, Pani Urszula Paździor – Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Lublinie oraz Radni Powiatu Lubelskiego w osobach: Marcin Olszak,Grzegorz Widelski, Marian Pietraś, Zbigniew Bernat, a także Ireneusz Łucka - Burmistrz Bełżyc ,Ryszard Golec - Wójt Gminy NiedrzwicaDuża, Artur Markowski - Wójt Gminy Wojciechów, Marusz Zgórka – przedstawiciel Wojewody Lubelskiego w Radzie Społecznej SP ZOZ NR 1 w Bełżycach, a także dyrekcja i pracownicy SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach.
 
Zakupione pojazdy, to nowoczesne ambulanse z aparaturą stosującą nowe technologie w medycynie ratunkowej. Ambulans specjalistyczny ,,S” posiada urządzenie do kompresji klatki piersiowej, defibrylator z transmisja EKG, respirator, nowoczesne nosze z transporterem o udźwigu 250 kg. Pojazdy kosztowały łącznie 869.000 zł. Dotacja w wysokości 772 500, 00 zł na ten cel pochodziła z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z budżetu Powiatu Lubelskiego w wysokości 80 000,00 zł.
 
Dyrektor SP ZOZ NR 1 w Bełżycach Dariusz Kamiński szczególne słowa podziękowania za udzielone wsparcie przekazał Posłowi, byłemu Wojewodzie Lubelskiemu - Przemysławowi Czarnkowi, który rozumie znaczenie niezawodności funkcjonowania ratownictwa medycznego, dostrzega problemy w tym zakresie i udzielił dotacji na zakup dwóch nowych ambulansów, Staroście Lubelskiemu Zdzisławowi Antoniowi, Wicestaroście - Andrzejowi Chrząstowskiemu oraz Zarządowi Powiatu w Lublinie za wspieranie działań i udzielanie dotacji, Dyrektorowi Wydziału Finansów i Certyfikacji Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Beacie Niemczyk za wielkie zaangażowanie, Dyrektor Wydziału Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie Agnieszce Kowalskiej - Głowniak za pomoc w działaniach związanych z przekazaniem dotacji. Dyrektor podziękował również pracownikom SP ZOZ nr 1 w Bełżycach za zaangażowanie w działania logistyczne, przeprowadzenie procedury przetargowej i rozliczenie dotacji.
 
Załoga Działu Ratownictwa Medycznego przy SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, to pracownicy o wysokich kwalifikacjach, działają w rejonie operacyjnym RO 06/01 lubelskim, w obszarze miasta i gminy Bełżyce, gminy Borzechów, Niedrzwica Duża i Wojciechów. Czasem ambulanse dysponowane są również do Poniatowej, Chodla, Opola Lubelskiego.
 
Stare ambulanse, które zakupione zostały w 2009 roku z dużym przebiegiem często ulegały awariom, trzeba było je pilnie naprawiać i wynajmować pojazdy zastępcze. W takich sytuacjach trudno było zapewnić ciągłość realizacji świadczeń ratownictwa medycznego, utrzymać parametry mediany i maksymalnego czasu dojazdu. Koszty napraw, wynajmu, holowania były bardzo wysokie.
 
Nowe ambulanse przeznaczone będą wyłącznie do obsługi systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, usprawnią jego funkcjonowanie, zapewnią niezawodność dojazdów do miejsc wezwania i transportów pacjentów do SOR, Izb przyjęć oraz specjalistycznych oddziałów szpitalnych, co znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszych obszarów działania i obszarów z nimi sąsiadujących.
Powrót