Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji ws. podziału powiatu lubelskiego na okręgi wyborcze

14-06-2018

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie zmieniającego uchwałę w sprawie podziału powiatu lubelskiego na okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Lublinie, prowadzonych w okresie od dnia 25 maja 2018 r. do dnia 11 czerwca 2018 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 102, poz. 1911).
 
Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.
 
Konsultacje były przeprowadzone w formie:
1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zarzad@powiat.lublin.pl,
2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, składanych osobiście w Wydziale Organizacyjnym p.100A.
 
Informacje o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl oraz splublin.bip.lubelskie.pl.
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do ww. projektu uchwały wraz załącznikiem. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim przedłożyła pozytywną opinię na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie zmieniającego uchwałę w sprawie podziału powiatu lubelskiego na okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Lublinie.
Powrót