Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji w sprawie kosztów usuwania pojazdów i ich parkowania

18-11-2015

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu prowadzonych w dniach 4-10 listopada 2015 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 102, poz. 1911).
Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.
 
Konsultacje były przeprowadzone w formie:
1)      zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.dudzinski@powiat.lublin.pl,
2)      zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogły być składane osobiście w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa, pok. 8 (budynek B).
 
Informację o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl.
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie.
W wyznaczonym terminie konsultacji  nie wpłynęła żadna uwaga.
Powrót