Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych ws. uchwalenia Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi

15-11-2019

Sprawozdanie Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

 
Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 2118).
 
Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.
 
Konsultacje były przeprowadzone w formie:
1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.kalinowska-galat@powiat.lublin.pl,
2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, składanych osobiście w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych p.220.
 
Informacje o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl, oraz splublin.bip.lubelskie.pl.
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
W wyznaczonym terminie konsultacji  tj.: od 30 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r. uprawnione do udziału w konsultacjach organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie zgłosiły żadnych uwag.
 
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim zaproponowała rozszerzenie zakresu przedmiotowego Programu o kolejne 4 ustępy (wspieranie promocji i organizacji wolontariatu, wspieranie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspieranie działalności na rzecz organizacji pozarządowych, wspieranie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej). Po przeanalizowaniu propozycji Rady w przedmiotowej sprawie Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych proponuje wprowadzić do Programu ustęp „wspieranie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Jednocześnie stwierdza, że wprowadzenie pozostałych zmian nie jest konieczne, ponieważ można je realizować w ramach punktów ujętych już w programie.  Poza tym Rada w pozostałym zakresie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały oraz nie wniosła innych uwag do uzasadnienia w przedmiotowej sprawie.
 
Powrót