Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Lublinie w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego

13-02-2018

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Lublinie w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu lubelskiego prowadzonych w okresie od dnia 23 stycznia 2018 r. do dnia 12 lutego 2018 r.

 
Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 102, poz. 1911).
 
Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.
 
Konsultacje były przeprowadzone w formie:
1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.kozik@powiat.lublin.pl,
2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, składanych osobiście w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych p.222.
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim przedłożyła pozytywną opinię na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Lublinie w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu lubelskiego.
Powrót