Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie z dn. 4 Grudnia 2015

04-12-2015

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących różny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin prowadzonych w okresie od dnia 25 listopada 2015 r. do dnia 3 grudnia 2015 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 102, poz. 1911).

Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.
 
Konsultacje były przeprowadzone w formie: 
  1. zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eks@powiat.lublin.pl, 
  2. zgłaszania uwag i opinii na piśmie, składanych osobiście w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych p.222.
Informacje o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl.
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii ani wniosków do ww. projektu uchwały.
 
W związku z powyższym nie wprowadza się zmian w projekcie uchwały poddanej konsultacji.
 
 
Lublin, dnia 4 grudnia 2015 r. 
 
 
przygotowała: Elżbieta Kozik 
Powrót