Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie - marzec 2014

13-03-2014

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 102, poz. 1911).
 
Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.
 
Konsultacje trwały od dnia 8 lutego 2014 r. do dnia 9 marca 2014 r.
 
Konsultacje były przeprowadzone w formie:
  1. zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b.dziuba@powiat.lublin.pl,

  2. zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogły być składane osobiście w Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury, p.217.

Informację o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl.
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury Starostwa Powiatowego w Lublinie.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii ani wniosków do ww. projektu uchwały.
 

W związku z powyższym nie wprowadza się zmian w projekcie uchwały poddanej konsultacji.

 

Powrót