Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących opłat za usunięcie pojazdu

14-12-2018

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu prowadzonych w okresie 28 listopada – 12 grudnia 2018 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 2118).

Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.

Konsultacje były przeprowadzone w formie:

1)    zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wktd@powiat.lublin.pl,

2)    zgłaszania uwag i opinii na piśmie, składanych osobiście w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa, p. 8 (budynek B).

Informację o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii ani wniosków
do ww. projektu uchwały.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim przedłożyła pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym nie wprowadza się zmian w projekcie uchwały.

Lublin, dnia 12 grudnia 2018 r.

Powrót