Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu na 2015 r.

03-11-2014

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii na temat Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok prowadzonych w okresie od dnia 15 października 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.

 
Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 102, poz. 1911).

Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)  działające na terenie Powiatu Lubelskiego.
 
Konsultacje były przeprowadzone w formie
  1. zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b.dziuba@powiat.lublin.pl, 
  2. zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogły być składane osobiście w Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury, p.217.
 
Informację o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej   www.powiat.lublin.pl
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
W wyznaczonym terminie konsultacji wpłynęła jedna uwaga, zgłoszona przez Towarzystwo Przyjaciół Teatru w Bełżycach.
 
Uwaga dotyczyła rozdziału XI Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.  
 
Zaproponowane zmiany zostały uwzględnione w projekcie uchwały poddanej konsultacji w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok.  
 
 
Powrót