Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z konsultacji

17-11-2011

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 102, poz. 1911).


Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących:

 1)uchwały w sprawieRady Powiatu w Lublinie  „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2012 rok”.

 2)projektu uchwały Rady Powiatu w Lubliniezmieniającej uchwałę w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na lata 2011-2015".

Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)  działające na terenie Powiatu Lubelskiego.

Konsultacje trwały od dnia 7 listopada 2011 r. do dnia 14 listopada 2011 r.

Konsultacje były przeprowadzone w formie:

  1. zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.z@powiat.lublin.pl,
  2. zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury, p.221, lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin.

Informację o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury Starostwa Powiatowego w Lublinie. 
W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii ani wniosków do ww. uchwał.

W związku z powyższym nie wprowadza się zmian w projektach uchwał poddanych konsultacji.

Powrót