Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom

24-10-2019

Sprawozdanie Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących różny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 2118).

Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.

Konsultacje były przeprowadzone w formie:

1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: promocja@powiat.lublin.pl,

2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, składanych osobiście w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych p.220.

Informacje o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl oraz splublin.bip.lubelskie.pl.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

W wyznaczonym terminie konsultacji  tj.: od 25 września 2019 r. do 8 października 2019 r. uprawnione do udziału w konsultacjach organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie zgłosiły żadnych uwag.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały oraz nie wnosi uwag do uzasadnienia w przedmiotowej sprawie.

 

Lublin, dnia 23 października 2019 r.

Powrót