Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących określenia wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy

24-10-2019

Sprawozdanie Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie określenia wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubelski.

 
Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 2118).
 
Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.
 
Konsultacje były przeprowadzone w formie:
1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: promocja@powiat.lublin.pl,
2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, składanych osobiście w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych p.220.
 
Informacje o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl oraz splublin.bip.lubelskie.pl.
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
W wyznaczonym terminie konsultacji  tj.: od 25 września 2019 r. do 8 października 2019 r. uprawnione do udziału w konsultacjach organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie zgłosiły żadnych uwag.
 
Wpłynęły natomiast uwagi do projektu ww. uchwały ze strony Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach,Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie oraz nauczycieli – wychowawców internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli.Uwagi dotyczyły uzyskania i przydzielenia dodatku funkcyjnego dla wychowawców grup w internacie. Starostwo Powiatowe w Lublinie działając na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.  o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, poddało konsultacjom społecznym punkt dotyczący przyznawania dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Przedmiotowa zmiana nie dotyczyła ewentualnego wprowadzenia dodatku funkcyjnego dla wychowawców grup w internacie. Z uwagi na powyższe nie było możliwe uwzględnienie ww. stanowiska.
 
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały oraz nie wnosi uwag do uzasadnienia w przedmiotowej sprawie.
 
Lublin, dnia 23 października 2019 r.
Powrót