Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Rządowa pomoc dla rolników

10-04-2012

Rada Ministrów przyjęła 3 kwietnia 2012 r. uchwałę określającą formy pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy w okresie zimowym na przełomie 2011 i 2012 ponieśli szkody w uprawach w wyniku ujemnych skutków przezimowania, w tym w wyniku wymarznięcia. Rada zmieniła również rozporządzenie z 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co umożliwi realizację takiej pomocy.

W przyjętym przez Radę Ministrów programie jest zupełnie nowa forma pomocy, której udzielać będzie ARiMR. Polega ona na przyznawaniu wsparcia finansowego producentom rolnym na ponowne obsianie powierzchni, na których uprawy zostały zniszczone w wyniku ujemnych skutków przezimowania. Stawka pomocy wynosi 100 zł na obsianie 1 hektara i dotyczy następujących upraw: żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych i ozimych upraw nasiennych. Będzie to tzw. pomoc de minimis.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie jej udzielać na wniosek producenta rolnego złożony do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Do takiego wniosku rolnik dołącza swoje oświadczenie o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiania. To oświadczenie musi być potwierdzone przez komisję powołaną przez wojewodę. Na ponowne obsianie pól przewidziano 140 mln zł.

Rolnicy poszkodowani przez klęski, a do tych należą np. ujemne skutki przezimowania, w tym wymarznięcie upraw, będą mogli też otrzymać z ARiMR pomoc w postaci niskooprocentowanych tzw. kredytów klęskowych, czyli pieniądze na odtworzenie produkcji w swoich gospodarstwach. W tym przypadku zasady takiego wsparcia nie zmieniły się w stosunku do tych obowiązujących wcześniej. Bardzo istotne jest, że w przypadku wymarznięcia upraw oprocentowanie takiego kredytu wyniesie tylko 0,1%, jeżeli rolnik zawarł umowę ubezpieczenia obejmującą ochroną co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% zwierząt gospodarskich. Jeżeli rolnik nie będzie posiadał takiej umowy ubezpieczenia, to oprocentowanie kredytu będzie wyższe (obecnie wynosi 3,85%). Resztę należnego bankowi oprocentowania zapłaci za rolnika Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uruchomienie kredytu klęskowego odbywa się według następującej procedury.  Najpierw wojewoda powołuje komisję, której zadaniem jest oszacowanie strat spowodowanych przez występującą na danym obszarze klęskę, np. ujemne skutki przezimowania, i ma ona sporządzić dla każdego poszkodowanego rolnika protokół strat. Na tej podstawie wojewoda przygotowuje wniosek do ministra rolnictwa o uruchomienie kredytów klęskowych dla poszkodowanych. Gdy Minister wyrazi zgodę na udzielanie takich kredytów, ARiMR przekazuje  bankom  wysokość limitu akcji kredytowej i od tego momentu rolnicy mogą składać w banku wnioski o przyznanie kredytu.

Rada Ministrów przyjęła również inne formy pomocy:

  • odraczanie terminu płatności składek na ubezpieczenie społeczne (KRUS) i rozkładanie ich na dogodne raty, a także umarzanie w całości lub w części bieżących składek na indywidualny wniosek rolnika, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania;
  • odraczania, rozkładania na raty, umarzania w części lub w całości przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych należności Agencji;
  • stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2012 r.;
  • wprowadzenia możliwości stosowania pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie zdrowotne na indywidualny wniosek rolnika, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania.

Z dotychczasowych szacunków wynika, że na przełomie 2011 i 2012 roku wymarznięciu uległo 1,2 - 1,4 mln ha upraw, głównie pszenicy ozimej, jęczmienia, roślin motylkowych i wieloletnich traw.

żródło:ARiMR o/ Lublin

zdjęcie: Polskie Radio Olsztyn

Powrót