Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców

22-01-2018

W dniu 25 września 2017 r. opublikowano listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Do dofinansowania został wybrany projekt pt. "Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego", którego Liderem jest Miasto Zamość, a jednym z Partnerów - Powiat Lubelski.
 
Całkowita wartość projektu: 5 644 668,80 zł
Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR: 4 797 968,48 zł
 
Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019. Początek realizacji to styczeń 2018 r. Zakończenie przewidziane jest na czerwiec 2019 r.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości wykorzystania przez obywateli i przedsiębiorców wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych w relacjach z Urzędem Miasta Zamość, Urzędem Gminy Baranów, Urzędem Gminy Biszcza, Urzędem Gminy Kurów oraz Starostwem Powiatowym w Lublinie.
 
Działania objęte projektem pozwolą rozszerzyć istniejącą ofertę e-usług publicznych świadczonych przez ww. urzędy, co przyczyni się do zwiększenia stopnia ich wykorzystania. Wzrost liczby usług publicznych stanowi wsparcie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a co za tym idzie zwiększenie uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.
 
Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zakup towarów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) i usług oraz realizację zadań przez Powiat Lubelski, wśród których kluczowe to:
  • działania mające na celu promocję projektu,
  • zarządzanie projektem (wynagrodzenie koordynatora),
  • modernizacja serwerowni poprzez zakup serwera z systemem operacyjnym (1 szt.),
  • wdrożenie monolitycznego systemu informatycznego poprzez udział w zakupie licencji partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji (1 szt.) oraz zakup licencji systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (1 szt.),
  • wdrożenia platformy dialogu społecznego i komunikacji oraz systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją,
  • opracowanie i wdrożenie e-usług na 3PD (16 szt.) dla Powiatu Lubelskiego.
Powrót