Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Przetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie

25-05-2018

Od 25 maja 2018 roku zaczyna być stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, informuje się,iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiat Lubelski z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, 20-074 Lublin. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora Danych zadań publicznych realizowanych na podstawie uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa (dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane i przez czas określony kategorią archiwalną danej sprawy, a także do czasu przedawnienia roszczeń. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, którym dane zostaną przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (niepodanie danych osobowych przez Osobę do tego zobowiązaną nie pozwoli na zrealizowanie określonego zadania na Jej rzecz). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich uzupełnienia i sprostowania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Numer telefonu kontaktowego Inspektora Ochrony Danych: (81) 528-67-25.

Powrót