Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Przeciwdziałać przemocy – KONFERENCJA ZORGANIZOWANA W DNIU 7.12.2016 r.

08-12-2016

Zespół ds. realizacji „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014-2017” zorganizował w dniu 7 grudnia 2016 r. KONFERENCJĘ. Celem konferencji zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w Lublinie było podsumowanie realizacji przedsięwzięć wykonanych w ramach ww. Powiatowego programu profilaktycznego w roku bieżącym.

Konferencję rozpoczął Starosta Lubelski Paweł Pikula, który po przywitaniu wszystkich Zebranych, przedstawił temat i cel rozpoczynającego się spotkania oraz życzył udanego i owocnego przebiegu konferencji.

Następnie głos zabrała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie Aneta Łońska, która zaprezentowała założenia, cele, realizatorów, odbiorców oraz  sposób finansowania działań przyjętego w kwietniu 2014 roku „Powiatowego  programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie”.

W dalszej kolejności przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lublinie Marzena Skoczylas omówiła przedsięwzięcia zrealizowane w 2016 r. w ramach przedmiotowego Programu profilaktycznego.

Z prelekcjami omawiającymi tematykę „Działań podejmowanych w sytuacji powzięcia informacji o zagrożeniu dobra dziecka” wystąpiły: Wiesława Stelmaszczuk – Taracha – Wiceprezes Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie, Joanna Bieniek – Przedstawiciel II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku oraz st. asp. Irmina Łakota – Przedstawiciel Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Każda z Pań zaprezentowała procedurę działania reprezentowanej przez siebie instytucji po otrzymaniu zgłoszenia o zagrożeniu dobra nieletniej osoby. Omawiano procedury współdziałania i współpracy podmiotów działających w obszarze pomocy dziecku zagrożonemu przemocą w rodzinie.

W dalszej części konferencji Przedstawiciel Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej w Lublinie Danuta Pakosz oraz Przedstawiciel Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie Jadwiga Kuśmierska przedstawiły diagnozę i mechanizmy funkcjonowania dzieci doświadczających przemocy. Podczas omawiania niniejszego zagadnienia zaprezentowano skutki przemocy oraz istotę terapii kierowanej zarówno do małoletniej ofiary, jak i sprawcy przemocy. Zwrócono uwagę na znaczenie zapewnienia pomocy psychologicznej dziecku krzywdzonemu z ukierunkowaniem na przebieg prawidłowej komunikacji z osobą nieletnią. Wskazano zasady pomocy realizowanej w obszarze poczucia bezpieczeństwa, więzi dziecka z innymi oraz wydarzeń traumatycznych, jakim było poddane dziecko.

Na zakończenie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie Aneta Łońska podziękowała wszystkim obecnym za przybycie i udział w konferencji.

Zaproszonymi na grudniową konferencję byli Radni Powiatu Lubelskiego oraz Przedstawiciele:

1)    placówek oświatowych (powiatowych i gminnych) z terenu powiatu lubelskiego;

2)    podmiotów leczniczych, ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej, domów dziecka, domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej;

3)    Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie;

4)    zespołów interdyscyplinarnych, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

5)    Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie;

6)    Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku;

7)    Komendy Miejskiej Policji w Lublinie;

8)    komisariatów policji, które zasięgiem działania obejmują gminy znajdujące się na terenie Powiatu Lubelskiego;

9)    Stowarzyszenia „RYSA”.

Powrót