Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Powiatowe Ćwiczenie Obronne pk. „POWIAT-17”

04-12-2017

W dniach 22-24 listopada 2017 roku Starosta Lubelski przeprowadził powiatowe ćwiczenie obronne pk. „POWIAT-17”,

którego uczestnikami były: organy powiatowej administracji zespolonej i niezespolonej, kadra kierownicza powiatowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania obronne, wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu lubelskiego, kadra kierownicza Starostwa Powiatowego w Lublinie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie, obsady stałych dyżurów.

W ciągu trzydniowego powiatowego ćwiczenia obronnego zrealizowano następujące epizody:

1)      uruchomienie systemu stałych dyżurów w powiecie lubelskim;

2)      realizacja przedsięwzięć związanych z wprowadzeniem drugiego stopnia alarmowego (stopnia BRAVO) oraz drugiego stopnia alarmowego CRP (stopnia BRAVO-CRP);

3)      rozwinięcie i uruchomienie pracy na głównym stanowisku kierowania Starosty Lubelskiego;

4)      uruchomienie i rozwinięcie Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej.

W drugim dniu powiatowego ćwiczenia obronnego tj. 23 listopada br. odbyło się posiedzenie w ramach funkcjonowania głównego stanowiska kierowania Starosty Lubelskiego. W ramach przedmiotowego posiedzenia nastąpiło złożenie informacji o stanie realizacji zadań przez określonych przedstawicieli podmiotów ćwiczących.  

W trzecim dniu powiatowego ćwiczenia obronnego tj. 24 listopada br., po otrzymaniu z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie pakietów z dokumentami powołania, nastąpiło rozesłanie kurierów w celu przekazania dokumentów powołania wójtom i burmistrzom. Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Lublinie zapewniali bezpieczeństwo i porządek publiczny podczas akcji kurierskiej oraz ochraniali trasy kurierskie. 

Powrót