Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu w Lublinie

30-01-2014

w dniu 5 lutego 2014 r. (godz. 13:00 )

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Lublinie.

 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z pracy Komisji Rady Powiatu za rok 2013 ( - informacja).

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu w Lublinie na 2014 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Lublinie na 2014 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bychawie.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń usytuowanych w budynku byłej Kuchni Szpitalnej w Bychawie przy ul. M.J. Piłsudskiego 28.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Lubelski projektu „E-administracja w powiecie lubelskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lublinie.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. przez Starostę Lubelskiego.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości dodatku specjalnego dla Starosty Lubelskiego.

 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 21. Wnioski i oświadczenia radnych.

 22. Sprawy bieżące.

 23. Zamknięcie sesji. 

Powrót