Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XV sesji Rady Powiatu w Lublinie V kadencji

14-12-2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17.12.2015 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XV sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
  prezentacja prognozy finansowej;
  opinia RIO;
  opinie i wnioski komisji rady;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016.
  prezentacja budżetu;
  opinia RIO;
  opinie i wnioski komisji rady.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubelski.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony lokalu o pow. 59,13 m2 znajdującego się w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radawczyku, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na cele mieszkalne.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 18 m2 znajdującego się w budynku Przychodni Zdrowia w Bełżycach, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 11,3 m2 znajdującego się w budynku Przychodni Zdrowia w Bełżycach, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na gabinet protetyczny.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 16 m2 znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Borzechowie, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 15,48 m2 znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Niedrzwicy Dużej, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 19,1 m2 znajdującego się w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 12,35 m2 znajdującego się w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radawczyku, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 107102L Kazimierzówka – Kliny na terenie gminy Głusk” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy w ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg lokalnych gminnych Nr: 107283L, 107185L, 107268L w Krzczonowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/72/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Bychawa prowadzenia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2284L Bychawa - Olszowiec - Piotrków-Kolonia i nr 2285L Olszowiec - Romanów - Piotrków-Kolonia na terenie Gminy Bychawa.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 107350L w miejscowości Tarnawka Druga i Tarnawka Pierwsza od km 0+000 do km 2+190 o długości 2,190 km” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Lubelskiego.
 22. Przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Lubelskiego.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
 26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 27. Wnioski i oświadczenia radnych.
 28. Sprawy bieżące.
 29. Zamknięcie sesji.
Powrót