Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XLIV sesji Rady Powiatu w Lublinie

04-06-2014

w dniu 11 czerwca 2014 r. (godz. 13:00 )

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lublinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót budowlanych w budynku Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach oraz Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Przybysławicach posadowionym na działce nr 241 położonej w miejscowości Przybysławice gm. Garbów.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/358/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/359/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie sesji.   
Powrót