Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XLII sesji Rady Powiatu w Lublinie

07-05-2014

w dniu 14 maja 2014 r. (godz. 13:00 )

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie informacji „Ocena zasobów pomocy społecznejna rok 2013 dla Powiatu Lubelskiego”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez trwałego zarządcę – Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu dla nieruchomości będącej własnością Powiatu Lubelskiego, pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 452/10 o pow. 0,7795 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Bełżyce Rolne gm. Bełżyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Powiatu Lubelskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Bychawa Miasto jednostka ewidencyjna Miasto Bychawa, oznaczonej jako działka nr 680/8 o pow. 0,1351 ha, na okres do 3 lat.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń usytuowanych w budynku byłej Kuchni Szpitalnej w Bychawie przy ul. M.J. Piłsudskiego 28.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie sesji.   
Powrót