Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu w Lublinie

03-03-2014

w dniu 5 marca 2014 r., godz. 13:00

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Lubelskiego za 2013 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Lubelskiego za rok 2013.
 8. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Lubelskiego za rok 2013.
 9. Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Leszka-Dariusza Tomanka na działalność Zarządu Powiatu w Lublinie i Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Lubelskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Zamknięcie sesji.
Powrót