Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XII sesji Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji

24-10-2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.10.2019 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XII sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

5. Sprawozdania na temat działań podejmowanych przez Nadzory Wodne na terenie Powiatu Lubelskiego za 2018 r.:

a) Nadzór Wodny w Krasnymstawie,

b) Nadzór Wodny w Lubartowie,

c) Nadzór Wodny w Lublinie,

d) Nadzór Wodny w Łęcznej,

e) Nadzór Wodny w Opolu Lubelskim,

f) Nadzór Wodny w Puławach,

g) Nadzór Wodny w Zamościu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wysokie prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2129L Dąbie – Sobieska Wola - Giełczew na odcinku od km 11+756 do km 12+312 w miejscowości Giełczew Pierwsza  na terenie Gminy Wysokie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wólka prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2224L Lublin (ul. Pliszczyńska) – Wólka Lubelska – Pliszczyn - Sobianowice na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 na terenie Gminy Wólka.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Osmolice Pierwsze jednostka ewidencyjna Strzyżewice, stanowiącej działkę nr 1005/2 o pow. 1.9483 ha.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubelski.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących różny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Wnioski i oświadczenia radnych.

17. Sprawy bieżące.

18. Zamknięcie sesji. 

Powrót