Aktualności

Ponowna certyfikacja w starostwie

28-07-2016

W ramach projektu „Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego” w Starostwie Powiatowym w Lublinie, został wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

Wynikiem podjętych w listopadzie 2011 r. prac było uzyskanie 25 czerwca 2013 r. certyfikatu wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań o charakterze publicznym na rzecz klientów. Certyfikat uzyskano i utrzymano w okresie 3 lat. W ramach systemu została ustanowiona Polityka Jakości, która określa cel główny działalności tj.: „Zabezpieczenie potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez profesjonalne działanie urzędników oraz stałe podnoszenie standardu świadczonych usług i sprawności funkcjonowania urzędu”. Realizacja celu zapewniona jest poprzez: zapewnienie klientom fachowej, terminowej, realizowanej z poszanowaniem etyki i wolnej od korupcji obsługi, zapewnienie klientom kompleksowej i rzetelnej informacji oraz terminowe dostarczenie usług spełniających ich potrzeby i oczekiwania, jak również gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy o pozostałych potrzebach oraz oczekiwaniach klientów i ich uwzględnianie poprzez dostosowywanie urzędu. Starostwo zobowiązało się do: zapewnienia pełnej informacji o sposobie załatwiania spraw w urzędzie, rzetelnego, wnikliwego, terminowego i bezstronnego załatwiania spraw, uwzględniania zebranych opinii o poziomie świadczonych przez nasz urząd usług oraz stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników urzędu. Realizując cele Polityki jakości w ramach wdrożenia i utrzymania w Starostwie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 – zostały wprowadzone następujące dokumenty: Księga Jakości, Księga Zarządzania Procesami, Procedury oraz Cele jakości. W skład dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością wchodzą także Zarządzenia Starosty i karty spraw udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na każdy rok wyznaczane są cele jakości, których osiągnięcie jest weryfikowane podczas przeglądu systemu zarządzania. Przeglądem objęte są analizy m. in.: wyników auditów, informacji zwrotnych od klientów, funkcjonowania procesów i zgodności usług, statusu działań zapobiegawczych i korygujących, działań podjętych w następstwie wcześniejszych przeglądów zarządzania, zmian, które mogą wpływać na system zarządzania jakością oraz zaleceń dotyczących doskonalenia. Przegląd wykonywany przez kierownictwo ma na celu sprawdzenie na ile system jest efektywny, przydatny dla Starostwa i odpowiada jego specyfice. W bieżącym roku przystąpiono do ponownej certyfikacji. W dniu 25 czerwca 2016 r. Starostwo Powiatowe w Lublinie otrzymało certyfikat zgodności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami ISO 9001:2008 wydany przez instytucję certyfikującą, którą jest Q&R Polska. 

Uzyskany po raz drugi certyfikat obliguje do ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb klientów.

 

Powrót