Aktualności

Zdjęcie Artykułu

POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJUBOŻSZYCH

12-01-2017

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, że w związku ze zmianą zasad obowiązujących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa na lata 2014 – 2020, w ramach których między innymi Polski Czerwony Krzyż dystrybuuje artykuły żywnościowe dla najuboższych mieszkańców województwa lubelskiego, rozszerzona została grupa osób uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy.

Zgodnie z nowymi zasadami pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie (do tej pory z programu korzystały jedynie osoby, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego). Dzięki tej zmianie jeszcze większa grupa osób wymagających wsparcia będzie mogła być objęta pomocą w formie artykułów żywnościowych. Jednocześnie informujemy, iż w zasobach Polskiego Czerwonego Krzyża znajduje się jeszcze żywność, która może zostać przekazana dodatkowym grupom beneficjentów oraz innym organizacjom pozarządowym chcącym dystrybuować ją wśród swoich podopiecznych, do czego zachęcamy.
 

W ramach Podprogramu 2016 trwającego od sierpnia 2016 roku do czerwca 2017 roku za pośrednictwem Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża systematyczną pomocą żywnościową objętych jest około 20 000 mieszkańców województwa lubelskiego. Każdy otrzyma blisko 50 kg żywności.

Powrót