Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Podnieś kwalifikacje z PCK!

16-02-2017

Bezpłatne szkolenia prowadzone przez doświadczonych trenerów, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych, możliwość odbycia stażu zawodowego w PCK, atrakcyjne stypendia – to tylko niektóre elementy oferty w ramach projektu „Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Lubelskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża adresowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym lub Miejskim Urzędzie Pracy.

W naszym społeczeństwie systematycznie rośnie odsetek osób starszych. Zgodnie z założeniami opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny prognozy demograficznej, w woj. lubelskim w 2020 r. ludność w wieku poprodukcyjnym będzie stanowiła 33 % w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym, a w 2035 r. – już 39 %. Uwzględniając powyższe prognozy, jak również biorąc pod uwagę zmieniający się model rodziny, coraz częstsze migracje za pracą zarobkową dzieci, które dotychczas opiekowały się starszymi rodzicami – osoby z kwalifikacjami opiekuna osób starszych/niepełnosprawnych są i będą jednymi z najczęściej poszukiwanych przez pracodawców z woj. lubelskiego. Jednym z takich pracodawców jest Polski Czerwony Krzyż. – Potrzebujemy kompetentnych, wykwalifikowanych opiekunów dla naszych podopiecznych – mówi Maciej Budka, Dyrektor Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK, zachęcając jednocześnie osoby bezrobotne do udziału w projekcie.
 
Do projektu „Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej” mogą przystąpić osoby w wieku 30 lat lub więcej, zarejestrowane w urzędzie pracy nieprzerwanie od min. 12 miesięcy, dla których zdefiniowano I lub II profil pomocy. Zapraszamy także rolników i członków ich rodzin, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa. Aktualnie prowadzimy nabór do grup odbywających zajęcia w Kraśniku, w Lublinie, Chełmie i Zamościu. Przyjmujemy też osoby mieszkające poza tymi miastami, zwracamy koszty dojazdu.
 
Osoby spełniające kryteria i zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do Biura Projektu mieszczącego się przy ul. Puchacza 6 w Lublinie (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-15:30, tel. 81 532 08 27) lub do Oddziałów Rejonowych PCK w Kraśniku, Chełmie, Zamościu w celu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych. Można je również pobrać ze strony internetowej www.lublin.pck.pl lub wypełnić 17 lutego na stoisku PCK podczas Targów Pracy, organizowanych w Centrum Targowo - Wystawienniczym Targów Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11.
Powrót