Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Outplacement dla oświaty - nowa perspektywa dla nauczycieli i pracowników oświaty.

27-05-2014

1 kwietnia Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie wraz z pięcioma innymi urzędami województwa lubelskiego rozpoczął realizację projektu “Outplacement dla oświaty”, którego celem jest pobudzenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie szans pracowników sektora oświaty z województwa lubelskiego na uzyskanie zatrudnienia.

„Outplacement dla oświaty” to szereg działań nakierowanych  na reorientację zawodową pracowników sektora oświaty z województwa lubelskiego, w szczególności nauczycieli zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracowników poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia, w wyniku czego 200 pracowników sektora oświaty uzyska zatrudnienie.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie kieruje wsparcie do 120 osób zamieszkałych na terenach powiatów: kraśnickiego, świdnickiego, janowskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, lubelskiego, ziemskiego oraz grodzkiego. Każdy z uczestników projektu może liczyć na wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy, poradnictwo psychologiczne oraz szkolenia indywidualne dostosowane do potrzeb uczestników projektu.
 
W ramach projektu, współrealizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, 36 osób otrzyma wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wys. 40 tys. zł, kolejne 27 osób trafi na staż z gwarancją zatrudnienia, 40 uczestnikom projektu zostaną sfinansowane studia podyplomowe w wysokości średnio 5000 tys. zł, a dla kolejnych 64 zostaną zorganizowane szkolenia w wys. średnio 3500 zł.
 
Nadal prowadzimy nabór osób do projektu. Rekrutacja kandydatów trwa do końca sierpnia 2015r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o składanie Formularza Rekrutacyjnego w siedzibie partnera projektu: PUP w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c, pok.102 (w momencie składania formularza rekrutacyjnego osoba pracująca nie musi być zarejestrowana jako poszukująca pracy).
 
Szczegółowych informacji o projekcie udziela Beata Bojarczuk - asystent regionalny Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, (tel. 81 745 18 16 wew. 260).
 
Liderem projektu “Outplacement dla oświaty” jest Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie,
a partnerami: PUP w Lublinie, PUP w Chełmie, PUP w Zamościu, PUP w Radzyniu Podlaskim, PUP
w Puławach.
Outplacement – oznacza szereg działań nakierowanych na reorientację zawodową osób zwalnianych
z pracy. Istotą działań jest kompleksowa i specjalistyczna pomoc dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej i zawodowej.
 
Nauczyciel w stanie nieczynnym - nauczyciel, który został przeniesiony w stan spoczynku z powodu częściowej likwidacji, zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiającego dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Nauczyciel w stanie nieczynnym pozostaje pracownikiem szkoły przez okres 6 miesięcy i w tym czasie nie świadczy on pracy. Wypłacane jest mu wynagrodzenie zasadnicze, ma on prawo do wszystkich świadczeń pracowniczych. Po upłynięciu stanu nieczynnego wygasa stosunek pracy. 
Powrót